Certyfikat ISO 9001:2008 zakresu zarządzania jakościąCertyfikat ISO 14001:2004 - z zakresu ochrony środowiskaCertyfikat BS OHSAS 18001:2007 - z zakresu norm BHPCertyfikat EN ISO 3834-2:2007 CERTYFIKATY i NAGRODY

2014Certyfikat ISO 9001:2008 zakresu zarządzania jakością

Norma PN-EN ISO 9001:2009 zawiera zestaw wymagań odnoszących się do systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa. Aby otrzymać certyfikat należy zgodnie z powyższą definicją spełnić wszystkie wymagania zawarte w normie.Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2009) może zostać nadany przez jednostkę akredytowaną przez jednostkę do tego uprawnioną. W Polce takie uprawnienia nadaje Polskie Centrum Akredytacji - PCA.

2014Certyfikat ISO 14001:2004 - z zakresu ochrony środowiska

Norma ISO 14001:2004 jest międzynarodowym standardem Zarządzania Środowiskoego. Pokazuje ona w jaki sposób prawidłowo korzystać z zasobów środowiska. System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 jest zbiorem zasad i wskazówek jakimi powinny się kierować organizacje, którym zależy na podniesieniu jakości swoich usług. Zarządzania środowiskowe obejmuje całość problemów wpływających na strategię i konkurencyjność, natomiast potwierdzenie certyfikatem wdrożonego systemu może być wykorzystane przez przedsiębiorstwo do zapewnienia zainteresowanych stron, że system zarządzania środowiskowego jest odpowiednio wdrożony.

2014Certyfikat BS OHSAS 18001:2007 - z zakresu norm BHP

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy BS OHSAS 18001:2007 obejmuje pełen zakres wymagań zgodnych z PN-N-18001. System pozwala na identyfikację i analizę potencjalnych zagrożeń oraz ocenę związanego z nimi ryzyka zawodowego, które następnie wykorzystuje się jako podstawę do projektowania i planowania działań oraz programów poprawy bezpieczeństwa pracowników. Określenie odpowiedzialności w zakresie BHP oraz odpowiednie szkolenia pracowników pozwalają odpowiednio reagować na każdą sytuację awaryjną.

2014Certyfikat EN ISO 3834-2:2007

Potwierdzenie spełnienia normy EN ISO 3834-2:2007 w zakresie produkcji konstrukcji stalowych, mostów, zbiorników wielkogabarytowych wydane przez European Federation for Wedling, Joining and Cutting Nr PL-W/EWF/025/1/11

serwisy dekpol